KASVUINNO -projekti

KASVUINNO-projekti 30.6.2013 – 30.4.2015

  Projektin tavoitteet ovat:
 • Käytäntölähtöisen innovaatioympäristön toimintamallin luominen Keski-Pohjanmaalle
 • Yrityksille suunnattujen kasvu-, innovaatio- ja kansainvälistymispalveluista muodostuvan palvelukokonaisuuden kehittäminen Keski-Pohjanmaalle
 • Keskipohjalaisten yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn, verkostoitumisen ja kansainvälistymisen lisääntyminen
 • Uusien liiketoiminta- ja kasvumahdollisuuksien löytyminen alueen yrityksille
  Tulokset ja vaikutukset ovat:
 • Yrityksillä on käytössään kasvu-, innovaatio- sekä kansainvälistymispalveluja
 • Kasvu-, innovaatio- ja kansainvälistymispalveluista on muodostunut maakunnallinen palvelukokonaisuus
 • Keski-Pohjanmaalla on määritelty ns. käytäntölähtöisen innovaatioympäristön toimintamalli
 • Yritykset ovat löytäneet uusia liiketoimintamahdollisuuksia kasvunsa tueksi uusien tuotteiden, palvelujen tai liiketoimintamallien muodossa
 • Yritykset ovat käynnistäneet innovatiivista tuote- ja palvelukehitystä ja yrityskohtaisia investointi- tai kehittämishankkeita
 • Yritysten valmiudet kansainvälistymiseen ovat parantuneet
 • Yritysten välisiä verkostoja on syntynyt
 • Yrityksiin on syntynyt uusia työpaikkoja
 • Yrityksiin on syntynyt tutkimuksen ja kehityksen, ns. avainosaajien, työpaikkoja
 • Innovaatioita, tuote- ja palvelukehitystä sekä teknologian kehittämistä tukevan ulkopuolisen rahoituksen määrä on kasvanut
  Projektin varsinaiset kohderyhmät ovat:
 • Keski-Pohjanmaan maakunnan pienet ja keskisuuret yritykset toimialoista riippumatta
 • Aloittavat ja toimivat yrittäjät
 • Painotus erityisesti kasvuhakuisissa, innovatiivisissa ja kansainvälistyvissä yrityksissä
 • Projektiin osallistuu 50 alueen kasvuhakuista, innovoivaa ja/tai kansainvälistyvää yritystä.
  Välilliset kohderyhmät ja muut tahot joihin projektin toiminta kohdistuu
 • Keski-Pohjanmaan maakunnan kehittämis- ja koulutusorganisaatiot
 • Eri kehittämistoimijat ja rahoittajat (valtakunnallisesti), joiden tuntemus alueemme innovoivista kasvuhakuisista ja kansainvälistyvistä yrityksistä on vielä vähäistä.
  Projektin toimenpidekokonaisuudet:
 • Käytäntölähtöisen innovaatioympäristön sekä kasvu-, innovaatio- ja kansainvälistymispalvelukokonaisuuden kehittäminen Keski-Pohjanmaalle
 • Tuote- ja palveluinnovaatioiden etsiminen ja kehittäminen uudeksi liiketoiminnaksi
 • Yritysverkostojen kehittäminen innovaatioiden, kasvun, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen edistämiseksi

Yhteystiedot

www.kasvuinno.fi

 

2017 © Kaustisen seutu / KaseNet
Halsua Kaustinen Lestijärvi Perho Toholampi Veteli