Etusivulle

VILJELY

Kysymys 17.

Kuinka suuri osa pelloistanne on viljelyssä ja kuinka suuri osa kesantona? Mitä muutoksia viljelyalan ja kesannon suhteen on aikananne tapahtunut? Milloin? Mistä syystä? Panitteko peltojanne pakettiin v. 1969 säädetyn pellonvarauslain nojalla? Kuinka paljon?

Kysymys 18.

Millaisissa lohkoissa peltonne ovat? Oletteko raivannut uutta peltoa tai niittyä? Milloin? Kuinka paljon? Kertokaa tarkemmin. Oletteko teettänyt viljavuustutkimuksia? Mistä alkaen? Kuinka usein?

Kysymys 19.

Onko peltonne salaojitettu? Kokonaan vai osittain? Milloin salaojitus on aloitettu? Millaisia salaojaputkia olette käyttänyt? Kertokaa salaojitusmenetelmistä ja niissä Teidän aikananne tapahtuneista muutoksista.

Kysymys 20.

Kertokaa peltojenne lannoituksesta. Millaisia lannoitteita olette käyttänyt? Karjan- vai ostolantaa? Minkä verran kumpaakin? Milloin ostolannoitteet on otettu käyttöönne tilallanne? Miten lanta on levitetty pelloille? Kertokaa lannoituksessa tapahtuneista muutoksista tarkemmin.

Kysymys 21.

Kertokaa rikkakasvien torjunnasta. Millaisin viljelytoimenpitein olette hävittänyt rikkakasveja? Oletteko käyttänyt kemiallisia torjunta-aineita? Mistä alkaen? Mitä valmisteita? Mistä olette saanut neuvontaa ja ohjeita? Miten rikkakasvien torjuntamenetelmät ovat maataloudessa muuttuneet aikananne?

Kysymys 22.

Kertokaa tuholaisten ja kasvitautien torjunnasta. Millä keinoin olette hävittänyt ja torjunut tuhohyönteisiä? Entä kasvitauteja? Kertokaa eri menetelmistä. Miten menetelmät ovat muuttuneet? Miten itse olette suojautunut kemiallisia aineiita käyttäessänne? Milloin suojavarustus on tullut käyttöön? Oletteko käyttänyt luonnonmukaisia torjutnamenetelmiä? Milloin? Millaisin tuloksin?

Kysymys 23.

Oletteko sadettanut peltojanne kuivana kautena? Mitä peltoja? Mistä alkaen? Miten sadetus on järjestetty? Millaisia kokemuksia Teillä on sadetuksen vaikutuksesta sadon määrään ja laatuun?

Kysymys 24.

Miten olette hoitanut kesantopeltoja? Mitä muutoksia on tapahtunut aikananne? Entä verrattuna edelliseen ja seuraavaan sukupolveen?

Kysymys 25.

Kenelle viljelytyöt (kyntö, kylvö, lannoitus, torjunta-aineiden levitys, korjuutyöt ym.) kuuluvat? Mitä muutoksia työnjaossa on tapahtunut aikananne? Milloin? Mistä syystä? Millainen työnjako on verrattuna edelliseen ja seuraavaan sukupolveen?

Sivun alkuun